AVG verklaring

 

Personeelsvereniging Klavier hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Personeelsvereniging Klavier houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als Personeelsvereniging Klavier zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Personeelsgegevens die wij verwerken

De Personeelsvereniging Klavier verwerkt alleen persoonsgegevens over u wanneer u lid wordt van de Personeelsvereniging of deelneemt aan een van onze activiteiten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor – en achternaam en voorletters;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres (zowel politie als privé)
 • Datum indiensttreding / pensionering;
 • Dienstnummers (zowel oude GLM als nieuwe)
 • Bankrekeningnummer (bij het afgeven van een machtiging);
 • Datum aanvang lidmaatschap
 • Datum beëindiging lidmaatschap

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens De Personeelsvereniging Klavier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Voor uitvoering van de ledenadministratie;
 • Voor de contributieheffing;
 • Voor informatievoorziening over activiteiten;
 • Voor aan- of afmelding aan activiteiten;
 • Voor deelname aan activiteiten;
 • Voor deelname aan leeftijdsgebonden activiteiten;
 • Voor het uitvoeren van de statuten en reglementen bij bijzondere gelegenheden als zijnde jubilea;
 • Voor publicatie van foto’s van onze activiteiten op onze website.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
Personeelsvereniging Klavier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt. Na beëindiging van een afgesloten overeenkomst worden de betreffende gegevens bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. De Personeelsvereniging heeft deze persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de leeftijdsgebonden activiteiten. Indien u geen toestemming verstrekt voor verwerking van deze gegevens, neemt u afstand van uw recht op deelname aan de leeftijdsgebonden activiteiten. Gegevens van minderjarige worden bij einde lidmaatschap verwijderd.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen
De Personeelsvereniging Klavier deelt geen persoonsgegevens verstrekt door u aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Indien toch verstrekken aan derden nodig is voor het uitvoeren van onze doelen, zullen wij deze alleen verstrekken indien er een verwerkingsovereenkomst is gesloten om uw veiligheid te kunnen borgen. Tevens zullen wij dan schriftelijk toestemming vragen voor het delen van uw persoonsgegevens met derden.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Uw persoonsgegevens op onze website
De website van Personeelsvereniging Klavier wordt gehost door Antagonist . De website
van de Personeelsvereniging gebruikt functionele en analytische cookies die niet door ons naar u herleidbaar zijn. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken alleen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor publicatie van beeldmateriaal op onze website geeft u bij aanmelding wel of geen toestemming. Deze toestemming kunt u te allen tijde wijzigen door een verzoek in te dienen via het contactformulier.

Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto’s van activiteiten op de website staat
gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan te verzoeken via ons contactformulier

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alleen bestuursleden, die namens Personeelsvereniging Klavier van uw gegevens kennis

 • kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid.
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
 • persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via ons contactformulier . Personeelsvereniging Klavier zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigen van deze privacy verklaring
Personeelsvereniging Klavier kan van tijd tot tijd, om uiteenlopende redenen, veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy verklaring. De meest actuele Privacy verklaring is te allen tijde in te zien op de website van de Personeelsvereniging (www.pvklavier.nl).

Deze versie is opgesteld in februari 2019.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van Privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Personeelsvereniging Klavier
Secretariaat : Stationsstraat 40, 6881 WB VELP.
Postadres : Postbus 616 7300 AP Apeldoorn

Website: www.pvklavier.nl